Apr
09
GPS платформа – ОРИОН такси
Filed under (За фирмата) by specialista @ 01:52 pm

Уведомяваме нашите клиенти, че използвайки новата ни GPS платформа вече може да се поръчва такси от мобилното Ви устройство.

Как да поръчаме Орион такси от телефона си и да наблюдаваме как пристига?

Мобилното приложение на Орион такси може да се използва от трите операционни системи :

- Android

- Iphone (Apple)

- WindowsSep
21
ОРИОН ТАКСИ – гр. Бургас
Filed under (За фирмата) by specialista @ 07:20 pm

Телефони за връзка с нас :

Мобилни :

0899 / 800 800

0889 / 83 23 23 , 0888 / 83 23 23

0878 / 83 23 23 , 0898 / 83 23 23

Стационарни :

056 / 83 23 23   ,   056 / 5 12 00

На тези телефони можете да поръчате такси 24 часа в денонощието. Достатъчно е да позвъните и затворите на който и да е от изброените номера – нашите диспечери ще се свържат с Вас веднага за наша сметка.

Tаксиметрова компания “ОРИОН”- гр. Бургас уведомява своите клиенти, че освен на посочените телефони можете да се свържете с нас и на скайп адрес oriontaxi за директна връзка с нашите диспечери .

Пътувайте с нас на изключително ниските цени :

Орион такси Цена – лв/км Престой – лв/км Начална такса – лв
Дневна тарифа 0.75 0.19 0.88
Нощна тарифа 0.85 0.19 0.88
Повикване 0.00 0.00 0.00

ВАЖНО !!!

Орион такси Ви предлага следната услуга :

Посрещане на Ваш роднина или бизнес партньор от ЖП гара или Летище Бургас.

За да заявите такси за извънградско пътуване ни пишете на e-mail: oriontaxi@abv.bgSep
21
НОВО !
Filed under (За фирмата) by specialista @ 06:41 pm

images.jpgС радост уведомяваме всички наши клиенти, че скоро предстои въвеждане на GPS – технологии в Орион такси. Това ще допринесе до голяма степен повишаване качеството на нашите услуги и работата ни.May
28
Наредба 34 – изменения
Filed under (Нормативна уредба) by specialista @ 08:32 am

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

(Обн. ДВ. бр. 109 от 1999 г., изм. бр. 50 от 2000 г., изм. бр. 95 от 2000 г., изм. бр. 30 от 2002 г., изм. бр.107 от 2003 г., изм. бр. 29 от 2004 г., изм. бр. 111 от 2004 г., изм. бр. 23 от 2005 г., изм. бр. 58 от 2005 г., изм. бр. 46 от 2006 г., изм. бр. 99 от 2006 г., изм. бр. 103 от 2007 г.)

§1. В чл. 2 думите “5 места”, се заменят с думите “седем места”.

§ 2. Създава се чл. 3а:
“3а. Цените по чл. 21, ал. 1, т. 7, букви “б”, “в” и “г” не могат да превишават максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа, определена съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.”

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В текста на чл. 9 думите “директора на съответната регионална дирекция “Автомобилна администрация” по съдебна регистрация” се заменят с “началника на съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” по регистрация”.
2. Точка 1 се изменя така:
“1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;”
3. Точка 2 се изменя така:
“2. удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението, в случай че не е посочен ЕИК”
4. Точка 3 се изменя така:
“3. копие на удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че не е посочен ЕИК;”

§ 4. В чл. 10 се създават ал. 6 и 7:
“(6) При изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението за регистрация, превозвачът подава заявление за издаване на дубликат, придружено с декларация.
(7) Дубликат на удостоверение за регистрация се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от превозвача.”

§ 5. В чл. 14, ал. 1, т. 3 се изменя така:
“3. единният идентификационен код или кодът по БУЛСТАТ;”

§ 6. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
“7. да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените с размери 150 мм x 130 мм на бял фон с черни букви с височина на буквите не по-малка от 5 мм и височина на цифрите преди десетичния знак 15 мм, а след десетичния знак 10 мм (приложение № 9) с информация за:
а) наименованието на превозвача;
б) цената за един километър пробег по дневна тарифа в населено място;
в) цената за един километър пробег по нощна тарифа в населено място;
г) цената за един километър пробег извън населено място;
д) цената за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;
е) първоначалната такса, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50 %;
ж) цената за една минута престой, която не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа.”

2. Създава се т. 12:
“12. да бъде трайно боядисан в зелен цвят, без облепване на автомобила с фолио, когато превозното средство е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател”.
3. Досегашните т. 12, 13, 14 и 15 стават съответно т. 13, 14, 15 и 16.

§ 7. В чл. 34, т. 5, буква “б” се изменя така:
“б) промяна на размера на гумите на двигателните колела;”.

§ 8. В чл. 36, ал. 1, т. 5 се отменя.

§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) След преминаване на съответния пътен знак, обозначаващ край на населено място по смисъла на т. 49 от § 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, в което е нает таксиметровият автомобил, водачът е длъжен да превключи ръчно таксиметровия апарат с фискална памет на цената по чл. 21, ал. 1, т. 7, буква “г”, като продължи да извършва превоза на същата цена до края на заявения от пътника маршрут.”

§ 10. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “издаване и” се заличават.
2. В ал. 2 думите “издадени” се заменят с “използвани”.

§ 11. В §1 от допълнителните разпоредби се създава точка 4:
“4. “Първоначална такса” е таксата, която се дължи за наемане на таксиметровия автомобил, независимо от изминатия пробег.”

§ 12. Приложение № 9 към чл. 21, ал. 1, т. 7 се изменя така:

Приложение № 9 към чл. 21, ал. 1, т. 7

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 13. Разпоредбата на § 6, т. 2 относно чл. 21, ал. 1, т. 12 се прилага за автомобилите, които са вписани в списъка към удостоверението за регистрация на превозвача по реда на чл. 10, ал. 4 след влизане в сила на тази наредба.

§ 14. Навсякъде в наредбата думите “директора на съответната регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят с “началника на съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, думите “Директор на РД “АА” се заменят с “Началник на ОО “КД-ДАИ””, думите “Директора на РД “АА” се заменят с “Началника на ОО “КД-ДАИ”” и думите “съответната регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят със “съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

Ивайло Московски
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщениятаЗаваля дъжд и светофарите в Бургас се повредиха. Първи се предаде този на „Трапезица”- още на  8-ми около 17 часа. По тази причина преминаващите през това кръстовище в час пик похабяваха много нерви. Повредата беше отстранена чак на 9-ти около 8 сутринта. До тогава Read the rest of this entry